1- بهترین کیفیت          highest quality

2-کمترین هزینه         lowest cost
3-کوتاه ترین زمان انتظار برای تامین کننده   shortest lead time